W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Trzcianie od 1 lipca 2023 r. wynosić będzie 648,00zł (18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Uchwałą NR LIX/479/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Opłaty za czerwiec pozostają bez zmian.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie
Agnieszka Szostak