Szanowni Rodzice!

Od lipca 2023 r. opłata za pobyt dziecka wynosi 648,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych) co stanowi 18 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłata za pobyt dziecka jest obniżona:

  • o 50 % na drugie dziecko w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje dzieci, kolejne dziecko z tej rodziny zwolnione z opłaty.
  • o 50 % w przypadku uczęszczania do Żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100) dziennie.

Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu wynosi: 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie oraz w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku Gminnym w Trzcianie regulują:

Płatności można dokonywać przelewem do  dnia 10  każdego miesiąca:

  • jeden przelew za wyżywienie
  • drugi za opłatę stałą na podane konto:

Żłobek Gminny w Trzcianie
BS Głogów Młp. O/Świlcza
Nr 67915910232005500264250001
w tytule należy wpisać:
imię i nazwisko dziecka
- wyżywienie
- opłata stała