Trzciana, 01 września 2013 r. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Żłobka określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działań.

§ 2. Żłobek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 4 luty 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235)
 • Uchwały Rady Gminy Świlcza Nr XLII./304/2013 zał. nr 1 Statut Żłobka Gminnego w Trzcianie.

§ 3. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – 4 rok życia.

§ 4. Miejscem działania Żłobka jest Trzciana 193b
       Organem, który utworzył Żłobek jest Gmina Świlcza.
       Żłobek dysponuje 55 miejscami.
       Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Świlcza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej gminy.
       Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Wójt Gminy Świlcza.

§ 5. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną nad dziećmi, o których mowa w § 3.
 

Rozdział II. Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania realizowane przez żłobek

§ 6

 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Dyrektor zarządza Żłobkiem jednoosobowo i reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 3. Dyrektora Żłobka zatrudnia Wójt Gminy Świlcza.
 4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Świlcza.
 5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Żłobek jako pracodawcę jest Dyrektor.

§ 7. Do działalności podstawowej Żłobka należy:

 1. tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 2. poszanowanie podmiotowości dziecka,
 3. zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się:
  • dobrem dziecka,
  • poszanowaniem praw dziecka,
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze,
 4. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 5. organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 6. uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 7. przestrzeganie standardów świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych,
 8. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie opieki i wychowania dzieci.

§ 8

 1. Żłobek czyny jest w godzinach od 6:30 do 17:00
 2. Czas oraz organizację pracy poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka określa w drodze zarządzenia Dyrektor Żłobka.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, lub w inny dostępny sposób.

§ 9

 1. Przyjmowanie dziecka do żłobka odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: rodzic/opiekun prawny dziecka w celu zapisania dziecka do żłobka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu. Dyrektor Żłobka przyjmuje karty zapisu przez cały rok. Dzieci do żłobka przyjmowane są w ramach posiadania wolnych miejsc. 
  W dniu przyjęcia do żłobka, dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 2. Do żłobka nie są przyjmowane dzieci chore.
  W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w żłobku, rodzice/opiekunowie prawni dziecka, na wezwanie żłobka, mają obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
  Każde dziecko, korzystające ze świadczeń żłobka, powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez w/w inną osobę.
 3. Zasady odpłatności za żłobek:
 • korzystanie ze żłobka ma charakter odpłatny, na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się opłata za pobyt dziecka w żłobku i opłata za żywienie,
 • opłata powinna być wniesiona do 10-go dnia każdego miesiąca,
 • rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka - w pierwszym dniu nieobecności dziecka,
 • wysokości opłaty za pobyt dziecka, której mowa w ust. 2 i dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku gminnym Gminy Świlcza oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Gminy Świlcza w drodze uchwały.

§ 10

 1. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze żłobka może nastąpić w przypadku:
 • nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat za -korzystanie ze żłobka, o których mowa w § 9 ust.2 pkt.2 dotyczących jednomiesięcznej zaległości,
 • nie zgłoszenia się dziecka do 5 dni od daty zapisania dziecka, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią kierownika żłobka o przyczynie jego nieobecności,
 • na wniosek rodziców lub opiekunów z różnych przyczyn z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku częstych chorób dziecka, zgłoszenie zamiaru wypisania przed pierwszym dniem następnego miesiąca,
 • rozwiązania umowy w sprawie korzystania ze żłobka z przyczyn innych niż opisane w pkt. 1,2 i 3 w drodze porozumienia stron.

§ 11. Wszyscy pracownicy żłobka są pouczeni o zasadach bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12. Dyrektor żłobka określa ilość grup ich strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową.

§ 13. Działania Żłobka mogą być uzupełniane wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy.

§ 14. 

 1. Dyrektor kieruje Żłobkiem i odpowiada za realizację zadań, w szczególności określonych w regulaminie organizacyjnym oraz za całość gospodarki finansowej Żłobka, a zwłaszcza za:
  1. sprawną i zgodną z przepisami prawa pracę Żłobka
  2. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
  3. podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników oraz właściwy dobór kadr zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi,
  4. nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników Żłobka,
  5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy,
  6. sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań i bilansów potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych, związanych z zakresem realizowanych zadań,
  7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  8. organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Żłobka,
  9. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Żłobka,
  10. w czasie nieobecności, obowiązki dyrektora przejmuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 15

 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
  1. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
  2. dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
  3. prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej Żłobka,
  4. dokonywanie oceny pracy pracowników oraz prowadzenie awansu zawodowego pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. zarządzanie powierzonym majątkiem,
  6. zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań Żłobka oraz z wykonania budżetu,
  7. realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych,
  8. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń.
  9. Dyrektor posiada prawo do podpisywania dokumentów w pełnym zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
  10. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa innym pracownikom do podpisywania określonych dokumentów, z wyłączeniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych.
  11. Podczas nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania dokumentów posiada upoważniony pisemnie pracownik Żłobka.

§ 16

 1. Na strukturę organizacyjną Żłobka składają się:
  1. dział dydaktyczno-medyczny,
  2. dział administracyjno-gospodarczy,
  3. sekcja ekonomiczno-finansowa.

§ 17

 1. DZIAŁ DYDAKTYCZNO - MEDYCZNY
  1. W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. pielęgniarka
   2. wieloosobowe stanowiska pracy opiekunki dziecięcej,
   3. wieloosobowe stanowiska pracy pokojowej (salowa).
 2. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
  1. W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. jednoosobowe stanowisko pracy intendenta
   2. wieloosobowe stanowiska pracy kucharek,
   3. stanowisko pracy konserwatora,
   4. stanowisko pracy sekretarza,
   5. jednoosobowe stanowisko pracy sprzątaczko – praczki,
 3. SEKCJA EKONOMICZNO – FINANSOWA
  1. W ramach sekcji tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. stanowisko pracy głównego księgowego,

§ 18

 1. W dziale dydaktyczno-medycznym zatrudnieni są:
  1. opiekunki dziecięce, które zobowiązane są w szczególności do:
   1. organizowania pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
   2. kierowania procesem wychowawczym dziecka,
   3. opracowania planu pracy,
   4. realizowania zadań wynikających z indywidualnego planu pracy,
   5. pozostawania w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
   6. kierowania procesem wychowawczym (jeden wychowawca nie więcej niż 8 dzieci, a w grupie do której uczęszcza choćby jedno dziecko do 1 roku życia lub dziecko niepełnosprawne – jeden wychowawca nie więcej niż 5 dzieci),
  2. pielęgniarka – odpowiedzialna w szczególności za:
   1. udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zorganizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby,
   2. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
   3. kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dot. żywienia i higieny,
   4. nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego w żłobku,
   5. prowadzenie dokumentacji medycznej (karty szczepień, rejestr chorób zakaźnych),
   6. szkolenie personelu w zakresie ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych,
   7. prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.
  3. Opiekunki i opiekunowie – do zadań których należy w szczególności:
   1. prowadzenie zabaw z dziećmi,
   2. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   3. odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
   4. stała troska o bezpieczeństwo dzieci,
   5. utrzymanie higieny i porządku w pomieszczeniach żłobka w przypadku braku pokojowych.
  4. pokojowe – odpowiedzialne są w szczególności za:
   1. utrzymanie bieżącej czystości w przydzielonych pomieszczeniach żłobka,
   2. pomoc opiekunom i wychowawcom w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi,
   3. pomoc przy karmieniu dzieci i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 19

 1. W dziale administracyjno-gospodarczym zatrudnieni są:
  1. intendentka odpowiada m.in. za:
   1. codzienne sporządzanie raportów żywieniowych,
   2. prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych artykułów żywnościowych,
   3. zaopatrzenie w środki żywnościowe,
   4. współpraca z dietetyczką w sprawie ustalania jadłospisów.
  2. pracownicy kuchni – odpowiadają w szczególności za:
   1. terminowe i dobrej jakości przygotowywanie posiłków dla dzieci,
   2. przestrzeganie zasad GHP i GMP,
   3. racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami żywnościowymi i energią.
  3. konserwator – odpowiada w szczególności za:
   1. sprawność i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie żłobka,
   2. utrzymanie terenu żłobka w należytym porządku, pielęgnację zieleni na terenie ogrodu żłobka, zamiatanie, oraz utrzymanie zimowe dróg i chodników wewnętrznych,
   3. pomoc w zaopatrzeniu
  4. sprzątaczko – praczka odpowiada w szczególności za:
   1. bieżące utrzymanie higieny i porządku w pomieszczeniach żłobka,
   2. pranie i naprawy bielizny, odzieży roboczej, firan, zasłon będących na stanie żłobka.

§ 20

 1. Do zadań sekcji ekonomiczno-finansowej należy m. in. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, prowadzenie kasy.
 2. W sekcji ekonomiczno-finansowej zatrudniony jest główny księgowy, do zadań którego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. nadzór nad bieżącym i prawidłowy prowadzeniem księgowości budżetowej i podatkowej,
  3. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
  5. opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiza,
  6. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  7. prowadzenie ewidencja druków ścisłego zarachowania,
  8. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.
    

Rozdział III. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki żłobka.

§ 21

 1. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawo do:
  • korzystania z usług żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka, oparty na standardach opieki i wychowania i poszanowania godności.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki żłobka mają prawo do:
  • pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
  • pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez żłobek,
 3. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka .
 4. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w ust 2 pkt 3, dyrektor żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, w inny dostępny sposób.
   

Rozdział IV. Warunki współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami.

§ 22

 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych, w szczególności z:
  • innymi Żłobkami,
  • Radą Gminy ,
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci .
    

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 luty 2022 12:49 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 luty 2022 12:49 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 luty 2022 12:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 wrzesień 2023 08:12 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 wrzesień 2023 08:16 Bogdan Dworak